2012 YILI 1.SINIFA DEFTER TUTMA HADLERİ – SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

2011 yılı ve önceki yıllarda vergi mükellefiyeti bulunan ve 2011 yılında mükellefiyeti devam edecek olan işletmeler ertesi yıl tutacakları defterleri bulunduğu yılın aralık ayında tasdik ettirmek zorundalar. Mükellefler tasdik ettirecekleri defterleri belirlerken bulundukları yılda elde etmiş oldukları iş hasılatlarını, alış ve gider toplamlarını dikkate alırlar. İş hasılatı, alış ve giderleri her yıl açıklanan hadlerin üzerinde olan mükellefler eğer işletme defterine tabii iseler, yeni yılda bilanço usulüne göre defter tutmak zorundadırlar. Yine satışları, alış ve giderleri belli tutarların altında kalan mükellefler eğer bulundukları yılda bilanço usulüne göre defter tutuyorlar ise, yeni yılda işletme defterine tabii olarak hesaplarını takip edebilirler. İşletme defterine tabii mükellefler isteğe bağlı olarak bilanço defteri tutabilirler.

Vergi usul kanunu sınıf değiştirme hadlerini aşağıda yer alan maddelerde açıklamaktadır.

VUK Md. 177 – I Sınıf (bilanço) Tüccarlar
VUK Md .178- II Sınıf (işletme) Tücarlar

VUK Md. 179-  Sınıf değiştirme, I sınıftan II sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 180 -  Sınıf değiştirme, II sınıftan I sınıfa geçiş şartları

VUK Md. 181 – İhtiyari sınıf değiştirme

Her yıl yukarıda yer alan maddelerden faydalanarak sınıf değiştirme şartlarını tekrar hatırlayabilir ve yeni yılda tutulacak defterleri belirleyebilirsiniz.

2011 yılı yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak belirlenmiştir. Bizler de bu orana göre 2012 yılı verilerimizi güncelleyeceğiz.

2012 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı (410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 17/11/2011 – 28115 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir)

VUK’nda 2011 yılı için belirlenen hadlere yeniden değerleme oranlarını uygulamak sureti ile 2012 yılında dikkate alınacak hadleri belirleyelim.

II sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş ( Bilanço usulüne tabii olacaklar)

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 142.000,00 (  %20 artırılarak güncellenmiş tutar : 170.000,00 TL’yi aşanlar)veya satışları tutarı 198.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar :237.000,00 TL’yi aşanlar)  lirayı aşanlar
  2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 77.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar :  92.000 TL’yi) aşanlar
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2 numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 142.000,00 (%20 artırılarak güncellenmiş tutar : 170.000,00 TL’yi) lirayı aşanlar
veya

Arka arkaya iki dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara göre % 20’ye kadar bir fazlalık gösterirse defterlerini Bilanço esasına göre tasdik ettirirler.

Ayrıca, ihtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutulabilmektedir.

Not : Yukarıdaki rakamlar yeniden değerleme oranına göre hesapladığımız rakamlardır. Maliye bakanlığı rakamları açıklarken yuvarlayarak açıklamaktadır.

(I)’inciden (II)’nciye geçiş (İşletme defterine geçiş yapacaklar)

İş hacmi bakımından I’inci sınıfa dahil olan tüccarların durumları aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II’nci sınıfa geçebilirler:

2011 yılı iş hacimleri :
  1. Bir hesap döneminin iş hacmi ,yukarıda yer alan   yazılı hadlerden % 20’yi aşan bir nispette düşük olursa, veya;
  2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi yukarıda açıklanan tutarlara nazaran % 20’ye kadar bir düşüklük gösterirse. İşletme defterine tabii olarak defterlerini tasdik edebilirler.

Bilanço usulüne göre defter tutan şahıs işletmeleri ile adi ortaklıklar dilerlerse yine bilanço usulüne göre defter tutmaya devam edebilirler. II. Sınıfa tabii mükellefler dilerlerse I. Sınıfa geçerek bilanço esasına göre defter tutabilirler.

Bilanço usulünden işletme defterine geçiş yapacak olan mükellefler hesaplamalarında;

  • Alışlar toplamı : 142.000,00
  • Satışlar toplamı: 198.000,00
  • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar dışında kalanlar için 77.000,00 TL
  • Alım – satım, üretim, hizmet işlerini birlikte yapanların satış hasılatı 142.000,00 TL
 olarak dikkate alacaklardır.

Bilanço Esasında Tutulacak Defterler

Bilanço esasında aşağıdaki defterler tutulur:
1. Yevmiye defteri;
2. Defter-i kebir;
3. Envanter defteri (Mevcudat ve muvazene defteri);

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler

İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur:

1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden);

 * Yukarıda hesaplamış olduğumuz rakamlar VUK 410 nolu tebliğe göre hesaplanan rakamlardır. Maliye bakanlığının açıklayacağı rakamlar küçük farklılıklar gösterebilmektedir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ