2012 VERGİ VE SGK PARAMETRELERİ
GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2012) (ÜCRETLİLER)
10.000 TL’ye kadar   %15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1500 TL, fazlası  %20
88.000 TL’nin .25000 TL’si için 4.500 TL, fazlası  %27
88.000 TL’den fazlasının  88.000 TL’si için 21.510 TL, fazlası  %35
 

 

   KIDEM TAZMİNATI TAVANI

 
 

 

 

 01.07.2011 – 31.12.2011 2.731,85
 01.01.2011 – 30.06.2011 2.623,23
 01.07.2010 – 31.12.2010 (İlgili Genelge) 2.517,01
 01.01.2010 – 30.06.2010 2.427,04
 01.07.2009 – 31.12.2009 2.365,16
 01.01.2009 – 30.06.2009 2.260,05
 01.07.2008 – 31.12.2008 2.173,18
 01.01.2008 – 30.06.2008 2.087,92  
 01.07.2007 – 31.12.2007 (2007/12342 Sayılı BKK) 2.030,19
 01.01.2007 – 30.06.2007 1.960,69
 01.07.2006 – 31.12.2006 (2006/10971 Sy. BKK) 1.857,44
 01.01.2006 – 30.06.2006 1.770,63
 01.07.2005 – 31.12.2005 1.727.15
 01.01.2005 – 30.06.2005 1.648,90
 01.07.2004 tarihinden itibaren 1.574.740.000.-TL
 01.01.2004 tarihinden itibaren 1.485.430.000.-TL
 01.07.2003 tarihinden itibaren  1.389.950.000.-TL
 01.01.2003 tarihinden itibaren  1.323.950.000.-TL
 

 

2012 Asgari Geçim İndirimi ve 2012 Agi bilgileri açıklandı.

 

2012 yılı asgari ücretin brüt tutarının 886,50 TL olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari geçim indirimi 2012 (agi 2012) miktarları aşağıda hesaplanmıştır. 2012 yılında en düşük ücret asgari geçim indirimi (bekar olarak çalışan) 66,49 TL olmuştur. Yine 2012 yılında yeni zamla birlikte en çok ücret (evli – eşi çalışmayan – 4 çocuklu) 113,03 TL olmuştur. İşteasgari geçim indirimi miktarları:

Açıklanan asgari ücret üzerinden 2012 yılına ilişkin hesaplanan asgari geçim indirimi 2012 bilgileri aşağıdadır.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2012 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(Asgari ücret; 2012 yılı için aylık brüt 886,50 TL olarak dikkate alınmıştır)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

66,49

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

66,49

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           1 ÇOCUKLU

76,46

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           2 ÇOCUKLU

86,43

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           3 ÇOCUKLU

93,08

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN           4 ÇOCUKLU

99,73

   
EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

79,79

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

89,76

EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

99,73

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

106,38

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

113,03

 

 

Asgari ücret 2012 in brüt tutarı 886,50 TL olarak, 2012 asgari ücret in net tutarı 701,14 lira olarak açıklandı. Çalışanları ilgilendiren asgari ücret 2012 un net hesabı ve işverene maliyeti aşağıda hesaplanmıştır. 01.07.2012 tarihinden itibaren 16 yaşından büyükler için brüt asgari ücret 940,50 lira, net asgari ücret 739,80 liradır. 42 TL lik asgari ücrette artış olacak..Asgari ücret 2012 net ve asgari ücret 2012 brüt rakamlarını aşağıda görebilirsiniz.

 

01.01.2012 – 30.06.2012 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET);
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN BRÜT: 886,50 TL
ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER İÇİN NET:   701,44 TL

Asgari Ücret 2012 yılı Tablosu:

ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER

(01.01.2012-30.06.2012 Dönemi)

 

16 Yaşından
Büyükler

Brüt Ücret

886,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı

124,11 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı

8,87 TL

Gelir Vergisi Matrahı

753,53 TL

Gelir Vergisi

113,03 TL

Damga Vergisi

5,85 TL

Kesintiler Toplamı

251,85 TL

Asgari Geçim İndirimi
(Bekar ve Çocuksuz)

66,49 TL

 NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ)

701,14

 

 

PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN MATRAHLARI
Taban (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası) 886,50
Tavan (01.01.2012-30.06.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5 5.762,40
Taban (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası) 940,50
Tavan (01.07.2012-31.12.2012 Tarihleri arası) Taban (x) 6.5 6.113,40
 
İŞSİZLİK SİGORTASI ORANLARI
İşçi Payı 1
İşveren Payı 2
Devlet Payı 1
 
 

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 55)

 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (1) mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun (2) 6 ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadlerdahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrı ayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

 

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül yirmialtı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

 

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2011 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır.

 

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 54 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (4) ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2012 tarihinden itibaren 1.379.775,30 Türk Lirası olmuştur.

 

Tebliğ olunur.

 

 

 

 

 

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar  
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:  
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

 

kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

 

kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

 

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:  
1. Tahkimnameler

(34,50 TL)

2. Sulhnameler

(34,50 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

 

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(193,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar  
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:  
a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(34,50 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)

 

İhaleKanunlarına tabi olanveya olmayan resmi daire ve kamu tüzelkişiliğini haizkurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar  
1. Ticari ve mütedavil senetler:  
a) Emtia senetleri:  
aa) Makbuz senedi (Resepise)

(12,15 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(7,20 TL)

ac) İyda senedi

(1,35 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(7,20 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:  
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(12,15 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

 

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 
ba) Bilançolar

(26,65 TL)

bb) Gelir tabloları

(12,95 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(12,95 TL)

c) Barnameler

(1,35 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(5,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(5,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar  
1. Makbuzlar:  
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veyaemir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):  
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:  
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(34,50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(46,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(22,85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(22,85 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(22,85 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(46,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(17,00 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(17,00 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(27,10 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edileceközet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ