ÖDENMEYEN VEYA TAKSİTE BAĞLANAN SGK PRİMLERİ NE ZAMAN GİDER YAZILIR ?
ÖDENMEYEN VEYA TAKSİTE BAĞLANAN SGK PRİMLERİ NE ZAMAN GİDER YAZILIR ?

ÖDENMEYEN VEYA TAKSİTE BAĞLANAN  SGK PRİMLERİ NE ZAMAN GİDER YAZILIR ?

Ödenmeyen veya Taksite Bağlana SGK Primleri  Yasal Olarak FİİLEN ÖDENDİĞİ dönemde GİDER YAZILIR. Taksite Bağlanan Prim Borçları ise Ödendiği tarihte, ÖDENEN PRİM ASLI kadarı GİDER YAZILIR.

Buna ilişkin Örnek Mükteza aşağıdakdır.

————————————————————————

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/KVK.2009.ÖZ.52

KONU : Sigorta pirimlerinin gider olarak indirilip indirilemeyeceği

İLGİ : ……………tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, çalıştırdığınız personelleriniz için tahakkuk eden SGK pirimi ve işsizlik sigortası primlerinizden 2008/1-2-3. aylara ait olanların normal vadesinde ödendiği, ödenmeyen primlerinizin 5510 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılandırılarak 01.09.2008- 31.07.2009 tarihleri arasında her ay ödenmek üzere vadelerinin yenilendiği belirtilerek, 2009 yılında ödenen 2008 yılına ait primlerin 2008 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda özelge talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 2.bendinde “Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderlerinin, tedavi ve ilaç giderlerinin, sigorta primleri ve emekli aidatı giderleri” nin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 174 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “SSK primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde; 8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.

506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da “Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz.” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

Ancak, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.” şeklinde açıklamalar yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sosyal güvenlik kurumu priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, sigorta primleri dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın (taksitlendirilerek ödenmesi halinde ödenen taksit tutarından prim aslı kadarının) fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkündür.

Dilekçenizin tetkikinden, 2008/1,2 ve 3. aylara ait SGK primi ve işşizlik sigortası primlerinizi vadesinde ödemediğiniz ve yeniden yapılandırarak 01.09.2008 ile 31.07.2009 tarihleri arasında ödemek üzere vadelerini yenilediğiniz anlaşılmıştır.

Bu durumda 2008 yılına ait olup 2008 yılı içinde ödemeleri yapılan SGK primi ile işşizlik sigortası priminin 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin tespitinde, 2008 dönemine ait olup yeniden yapılandırılarak 2009 yılı içinde ödenen SGK prim ve işsizlik sigortası primlerinizin de 2009 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ