2010 SONU DEĞERLEME KURLARI VUK 404 NOLU TEBLİĞ YAYINLANDI
2010 SONU DEĞERLEME KURLARI VUK 404 NOLU TEBLİĞ YAYINLANDI

2010 SONU DEĞERLEME KURLARI VUK 404 NOLU TEBLİĞ YAYINLANDI.

 

20 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27821

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 404)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2010 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2010 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabiidir.

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2010 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

 

EK:2 Liste

 

————————

1 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek için tıklayınız...


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ