BA BS FORMLARININ GEÇ VERİLMESİNDE CEZA UYGULAMASI

BA BS FORMLARININ GEÇ VERİLMESİNDE CEZA UYGULAMASI

Kamoyunda Torba Kanun olarak adlandırılan 6009 S.Kanun 01/08/2010, 27659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe girmiştir. 
Bu Kanun hükmüne göre BA BS Formlarının Süresinde verilmemesinin Cezası ve Süreleri değiştirilmiştir. Söz Konusu kanun hükümlerine göre,
Özel Usulsüzlük Cezalarında Yapılan Değişiklikler (VUK Md. 353, MÜK.Md.355) Vergi Usul Kanunu’nun 353/8. maddesinde yapılan değişiklikle;

- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine bir takvim yılında kesilebilecek özel usulsüzlük cezası tutarı için üst sınır getirilmektedir. Getirilen üst sınır bir takvim yılı için 114.000.-TL dir.

- Mükerrer 355. maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan fiiller için öngörülen özel usulsüzlük cezaları, işlenen fiillerin ağırlığı ile orantılı olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme ile, Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 30 Gün içinde verilmesi halinde (değişmeden önce süre 15 gündü) 1/10oranında (değişmeden önce oran ¼ idi), bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde (değişmeden önce süre 15 gündü) ise 1/5 oranında (değişmeden

önce oran ½ idi) uygulanacaktır.

Ayrıca; Elektronik ortamda verilme zorunluluğu getirilen bildirim veya formlara (Ba-Bs Formları için) ilişkin olaraksüresinden sonra düzeltme amacıyla verilen bildirim ve formların, belirlenen sürelerin sonundan itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası

kesilmez, takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında(değişmeden önce oran ½ idi) uygulanacaktır.

 

Yapılan düzenleme ile tahsilât ve ödemelerin bankalar, katılım bankaları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmemesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezasına ilişkin olarak takvim yılı bazında uygulanacak toplam ceza tutarı bakımından üst sınır getirilmektedir. Getirilen üst sınır bir takvim yılı için 770.000.-TL dir.

Yürürlük Tarihi: 01/08/2010

Bu Nedenle BA BS formlarına kesilecek cezalar azaltılmıştır.

Bize göre, Düzeltme Beyannamesine Ceza uygulanması dürüst mükellefleri Cezalandırma anlamına gelmektedir. Aslen hiç BA BS formunu vermeyenlere verilmesi gereken Cezanın Düzeltme yapan veya ilk kez geç veren mükelleflere uygulanmasını yanlış buluyoruz.

AHMET GÜNDÜZ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ