MALİ TATİL BAŞLADI. 01 TEMMUZ – 20 TEMMUZ ARASI

MALİ TATİL BAŞLADI. 01 TEMMUZ – 20 TEMMUZ ARASI UYGULANACAKTIR.

28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği Maliye Bakanlığı’nca aşağıda görüldüğü şekli ile 30/06/2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sosyal Güvenlik Uygulamalısına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve 26568 sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır. 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesin de” Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır” hükmü yer almaktadır. Buna göre 2010 mali tatili 1 Temmuz 2010 PERŞEMBE günü başlayacak, 27 Temmuz 2010 SALI günü sona erecektir. Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedi güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 2010 yılı için 27 Temmuza, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır. İlgili tebliğ hükümlerine göre özet bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

  • Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler Aşağıdaki Tabloda belirtilmiştir. • Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
  • İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
  • Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.
  • Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar.
  • Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. 2
  • Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.
  • Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.
  • Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz.
  • Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılır.

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ