5084 S.TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDA STOPAJ TEŞVİKİ UYGULAMA SÜRELERİ BELİRLENDİ

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri hakkında

Tarih 03/03/2010
Sayı 5084-2/2010-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 2

 

Konusu                                         :5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri
Tarihi                                             : 3/3/2010
Sayısı                                             :5084-2/2010-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler                   :Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98; 5084 Sayılı Kanun Madde 3, 7/h
İlgili olduğu kazanç türleri              :Ücretler
   

1. Giriş

5084 sayılı Yatımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 5951 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklik çerçevesinde, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanma sürelerine yönelik açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme

28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere; 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009″ ibaresi “31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012″ şeklinde değiştirilmiş olup, anılan Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması ile ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre, 5084 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değişiklik, münhasıran Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan sigorta primi işveren hissesi teşvikinin uygulama süresine ilişkin olup, gelir vergisi stopajı teşvikinin sürelerine ilişkin mevcut uygulama aynen devam edecektir.

3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri

5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

Diğer taraftan, 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 – 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 – 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır.

Öte yandan, Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerindeki işletmelerin; yapacakları yatırımlarla ilgili olmak üzere, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Resmi Gazete’de yayımını izleyen 4/4/2007 tarihinden itibaren 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen şartları da taşımaları kaydıyla 5 yıl süreyle (4/4/2012 tarihine kadar) yararlanmaları mümkündür.

Duyurulur.

 

 

 

                                                                                                               Mehmet KİLCİ

                                                                                                              Gelir İdaresi Başkanı


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ