2010 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI

2010 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI:

DAMGA VERGİSİ KANUNU

GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 53)

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun26ncımaddesiyle değişik birinci fıkrasında, “…Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadlerdahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz.”, üçüncü fıkrasında “…Bakanlar Kurulu, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadlerdahil) ile nispi vergileri birlikte veya ayrıayrı, maktu vergilerde on katına, nispi vergilerde ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu vergileri yarısına kadar, nispi vergileri ise bu fıkra ile artırılmadan önceki seviyelerine indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.” denilmiş; 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her birkağıtiçin hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk lirasını aşamaz. Bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmü yer almıştır.

Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu GenelTebliği3ileilan edilmiş bulunmaktadır.

29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2009 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve yeniden değerleme oranıdahilolmak üzere maktu vergi tutarları %10 oranında artırılmıştır.

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4ile tespit edilen maktu vergiler1/1/2010tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve1/1/2010tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

Tebliğ olunur.

————————

111/07/1964tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

231/12/2004tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

314/11/2009tarihli ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

423/12/2008tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(1)SAYILI TABLO

 

Damga Vergisine TabiKağıtlar

 

I.Akitlerle ilgilikağıtlar

 

 

 
A.Belli parayı ihtiva edenkağıtlar:

 

 

 
1. Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler

 

 

(Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 

(Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

 

 

(Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler

 

 

(Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

 

 

(Binde 1,65)
6.(Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

 

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)
B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

 

 
1. Tahkimnameler

 

 

(27,90 TL)
2. Sulhnameler

 

 

(27,90 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

 

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

 

(156,20 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar

 

 

 
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

 

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

 

 
a) Belli parayı ihtiva edenler

 

 

 

(Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

 

 

(27,90 TL)
2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

 

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 

 

(Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

 

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

 

 

a) Emtia senetleri:

 

 

 

 

aa)Makbuzsenedi(Resepise)

 

 

 

(9,90 TL)
ab) Rehin senedi (Varant)

 

 

(5,90 TL)
ac)İydasenedi

 

 

(1,20 TL)
ad) Taşıma senedi

 

 

(0,55 TL)
b)Konşimentolar

 

 

 

(5,90 TL)
c) Deniz ödüncü senedi

 

 

 

(Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi

 

 

(Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:

 

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

 

 

(9,90 TL)
b) Resmidairelere ve bankalara ibraz edilen

 

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

 

 

 

(21,55 TL)
bb) Gelir tabloları

 

 

 

(10,55 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri

 

 

 

(10,55 TL)
c)Barnameler

 

 

 

(1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları

 

 

 

(4,40 TL)
e) Ordinolar

 

 

 

(0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

 

 

 

(4,40 TL)

 

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

 

1. Makbuzlar:

 

 

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

 

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

 

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğutakdirde nakli veya tediyeyi teminedenkağıtlar

(Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

 

 

(Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

 

 

(Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

 

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen(0,55 TL) liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

 

 

 

b) Vergi beyannameleri:

 

 

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

 

 

(27,90 TL)
bb)Kurumlar vergisi beyannameleri

 

 

(37,25 TL)
bc)Katma değer vergisi beyannameleri

 

 

(18,55 TL)
bd) Muhtasar beyannameler

 

 

(18,55 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

 

beyannameleri hariç)

 

(18,55 TL)
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

 

 

(37,25 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

 

 

(13,75 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

 

prim bildirgeleri

 

(13,75 TL)
f)(Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009)Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta >prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

 

 

(22,00 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

 

(0,55 TL)

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ