KİRA KONTRATLARINDA DAMGA VERGİSİ ORANLARI

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü    

Sayı :B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1.1018.80-3035.756                                        

Tarih:14.03.2008

 

Sn: …………………………..

İlgi: …………………… tarihli dilekçeniz.

            Dilekçenizde; müvekkiliniz adına açmış olduğunuz kira alacağına ilişkin icra takibine konu 01.10.2006 tarihli kira sözleşmesinin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-31 numaralı fıkrası            kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.                                                                  

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı Tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.

Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” hükmü, 2 nci maddesinde; “Vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga vergisine tabiidir.” hükmü, 3 üncü maddesinde; “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder.” hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 5 inci maddesinde; “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir.” hükmü, 6 ncı maddesinde; “Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır.

Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır.

Ancak, bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Kanunun 26 ncı maddesinde de; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kağıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar” hükmü mevcuttur.

            Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 nci fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde, aynı bölümün A/3 üncü fıkrasında da kefalet, teminat ve rehin senetlerinin binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükmüne yer verilmiştir.        

             Diğer taraftan, 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 31 numaralı fıkrasında, dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kullanılmak üzere kiralanan ve iktisadi işletmelere dahil olmayan taşınmazlara ilişkin kira mukavelenamelerinin damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin dernek ve vakıflarca yerleşim yeri, gerçek kişilerce mesken olarak kiralanması durumunda buna ilişkin kira sözleşmelerinin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-31 numaralı fıkrası hükmüne göre damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Kira mukavelenamesinin 488 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-31 numaralı fıkrası hükmüne göre istisna kapsamında olması ve üzerine kefalet (adi veya müteselsil) şerhi konulması durumunda ise, söz konusu mukavelenamenin sadece kefalet işlemi üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I-A/3 üncü fıkrasına göre binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmekte olup, kira sözleşmesinin bir nüshadan fazla düzenlenmesi halinde ise her bir nüshasının ayrı ayrı aynı nispette damga vergisine tabi tutulacağı tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

            Başkan

            Grup Müdür V.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ