HİSSE SENETLERİNİN İTİBARİ KIYMETİ 31.12.2009′A KADAR AZ BİR YENİ KURUŞ OLACAK

Anonim şirket hisse senetlerinin asgari itibari değerinin Yeni Türk Lirası’na (YTL) dönüştürülmesinde ve ortaklık haklarının kullanılmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu değerlerin yeni para birimine uygun hale getirilmesini amaçlayan yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 

Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik öngören ve 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasaya göre, hisse senetlerinin itibari kıymeti en az bir Yeni Kuruş olacak. Bu kıymet ancak en az birer Yeni Kuruş olarak yükseltilebilecek. Bu miktar Bakanlar Kurulu’nca yüz katına kadar artırılabilecek Şirketin müşkülleşmiş (zor duruma düşmüş) olan mali durumunun ıslahı için hisse senetlerinin itibari kıymeti de en az bir Yeni Kuruş’a kadar indirilebilecek. 

Yasayla ayrıca anonim şirket hisse senetlerinin asgari itibari değerinin YTL’ye dönüştürülmesinde ve ortaklık haklarının kullanılmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu değerlerin yeni para birimine uygun hale getirilmesi amaçlandı. 

2009′A KADAR

Yasada, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. maddesinde yer alan ”Anonim şirket hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir” ifadesi yeniden düzenlendi. 

Buna göre, hisse senetlerinin itibari kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olmayan anonim şirketler 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu değişikliğe intibak edecek. 31 Aralık 2009 tarihinde sona erecek intibak süresi Bakanlar Kurulu kararı ile beş yıla kadar uzatılabilecek. İntibak süresince anonim şirket hissedarlarının itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklı olacak. Şirket yönetim kurulu, payların intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlü tutulacak. 

Bu sürenin sonunda bir Yeni Kuruşa tamamlanmamış paylar için kesir makbuzu düzenlenecek

YASAL METNİ AŞAĞIDADIR.

————————————————————————————–

TÜRK TİCARET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1- 29/06/1956  tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin birinci ve  üçüncü fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hisse senetlerinin itibari kıymeti en az bir Yeni Kuruştur. Bu kıymet  ancak en az birer Yeni Kuruş olarak yükseltilebilir. Bu fıkrada belirtilen miktar  Bakanlar Kurulunca  yüz katına kadar artırılabilir.”

“Şirketin müşkülleşmiş olan mali vaziyetinin ıslahı için hisse senetlerinin itibari kıymeti  en az bir Yeni Kuruşa kadar  indirilebilir.”

MADDE 2- 6762 sayılı Kanununun 524 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mukavelede aksine hüküm olmadıkça, her bölümü yirmibeş Yeni Türk Lirasından aşağı olmamak şartiyle bir payın bölünmesi ve bölünmüş  payların devri caizdir.”

MADDE 3- 6762 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1.-  Hisse senetlerinin itibari kıymeti bir Yeni Kuruş ve katları şeklinde olmayan anonim şirketler 31/12/2009 tarihine kadar,  399 uncu maddesine  intibak edecektir. Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihinde sona erecek intibak süresi beş yıla kadar uzatılabilir. İntibak süresince anonim şirket hissedarlarının itibari değeri ne olursa olsun sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Şirket yönetim kurulu payların 399 uncu maddeye intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlüdür.”

Birinci fıkrada belirtilen sürenin sonunda bir Yeni Kuruşa  tamamlanmamış paylar için kesir makbuzu düzenlenir.

Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak yapılacak sermaye artırımı ve esas mukavele değişikliklerinde, şirket esas mukavelesinde aksine hüküm bulunsa  dahi 372 nci maddede yer alan nisaplar uygulanır ve imtiyazlı paylar genel kurulu yapılması şartları aranmaz.

Bu madde kapsamında intibak amaçlı olarak 400 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak işlemlerde her pay sahibinin muvafakati  aranmaz.

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince münhasıran intibak amaçlı yapılacak anasözleşme değişikliklerinin tescili, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

MADDE 4- Bu Kanun 01/01/2005  tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile; 5083 sayılı Yasaya göre en küçük para biriminin bir Yeni Kuruş olması nedeniyle anonim şirket hisse senetlerinin itibarı kıymetinin en az bir Yeni Kuruş olarak öngörülmektedir.

Madde 2- Madde ile; 6762 sayılı Kanunun 524 uncu maddesinde belirtilen beş yüz lira, Kanunun 507 nci maddesinde belirtilen yirmibeşmilyon Türk Lirasına yükseltilmektedir.

Madde 3- Madde ile; Yeni Türk Lirası cinsinden itibari değeri Yeni bir Kuruşun (onbin Türk Lirasının ) altında bulunan hisse senetlerinin itibari değerinin yeni para birimine uygun hale getirilerek intibak süresi içinde bir Yeni Kuruşa (Onbin Türk Lirasına) yükseltilmesi ve hisse senedi sahiplerinin temettü ve ortaklık haklarının kullanılmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 4- Yürürlük maddesidir.

Madde 5- Yürütme maddesidir.

GENEL GEREKÇE

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanuna göre mevcut Türk Lirası değerler, Yeni Türk Lirasına dönüştürülürken, bir milyon Türk Lirası (1.000.000 TL). eşittir Bir Yeni Türk Lirası değişim oranı esas alınacak ve mevcut liradan altı sıfır atılacaktır.

5083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre Kanunlarda ve diğer mevzuatta Türk Lirasına veya liraya yapılan atıflar, 2 nci maddede belirtilen değişim oranında (bir milyon TL eşittir Bir YTL olmak üzere) Yeni Türk Lirasına yapılmış sayılmaktadır. Bu Hüküm gereğince anonim ve limited şirketlerin asgari esas sermayeleri ile paylarının asgari değerleri de sıfır atılma işlemine tabi olacaktır.

Anonim ve Limited şirketlerin asgari esas sermayeleri ile limited şirketlerin asgari sermaye payları rakamlarından altı sıfır atılmasında her hangi bir sorun bulunmamakla birlikte, anonim şirket hisse senetlerinin asgari itibari değerinin Yeni Türk Lirasına dönüştürülmesinde ve ortaklık haklarının kullanılmasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve bu değerlerin yeni para birimine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Şöyle ki Türk Ticaret Kanununu 399 uncu maddesinde “anonim şirket hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir.” denilmektedir.

Buna göre 500 TL itibari değerli bir hisse senedinden altı sıfır atıldığı takdirde bu hisse senedinin Yeni Türk Lirası cinsinden asgari itibari değeri 0.05 Yeni Kuruş olacaktır.

Bu durumda anonim şirket hisse senetlerinin itibari değeri, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren en düşük para birimi olan bir Yeni Kuruşun altında kalacağından, bu hisse senetlerinin asgari itibari kıymetinin, öngörülen intibak süresi içinde mevcut ortaklık haklarını koruyacak bir Yeni Kuruşa yükseltilmesine olanak tanınması bakımından Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ