LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİNDE DİĞER ORTAKLARIN MUVAFAKATI GEREKLİ Mİ ?

LİMİTED ŞİRKETTE HİSSE DEVRİNDE DİĞER ORTAKLARIN MUVAFAKATI GEREKLİ Mİ ?

Türk Ticaret Kanununda Devir başlıklı bölümde Limited Şirket ortaklarının hisse devir ederken dikkat etmesi gereken hususları açıklamıştır. Buna göre;

” 1. DEVİR: TTK. Madde 520 – Bir payın devri, şirket hakkında ancak şirkete bildirilmek ve pay defterine kaydedilmek şartiyle hüküm ifade eder.

Devir hususunun pay defterine kaydedilebilmesi için, ortaklardan en az dörtte üçünün devre muvafakat etmesi ve bunların esas sermayesinin en az dörtte üçüne sahip olması şarttır.

Ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye ayın ise, payını şirketin kuruluşunu takip eden üç yıl içinde başkasına devredemez.

Şirket mukavelesi payların devrini yasak edebileceği gibi yukarıki fıkralarda derpiş edilenlerden daha ağır şartlara da bağlı tutabilir.

Payın devri veya devir vadi hakkındaki mukavele yazılı şekilde yapılmış ve imzası noterce tasdik ettirilmiş olmadıkça ilgililer arasında dahi, hüküm ifade etmez.

2. MİRAS, KARI KOCA MALLARININ İDARESİ:

TTK.Madde 521 – Bir payın miras yoliyle veya karı koca mallarının idaresine ait hükümler gereğince iktisabı için, ortakların, muvafakatine lüzum yoktur.

Mukavelede aksine bir şart varsa ortaklar, payı hakiki değeri üzerinden satınalınacak üçüncü bir şahsı göstermedikçe muvafakatten imtina edemezler. İlgililerin muvafakat için şirkete müracaatları tarihinden itibaren bir ay içinde üçüncü şahıs gösterilmediği takdirde muvafakat edilmiş sayılır. “

denmektedir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ