İTHALATTA ÖDENEN YÜKSEK KDV.’NİN MAHSUBU VEYA İADESİ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

TARİH  : 02.06.2008

SAYI     : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.29.4920

KONU   : İthal edilen malın gümrükçe bedelinin yüksek  hesaplanması halinde iade-mahsup uygulaması

……………………. ŞTİ.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 1/2.’nci  maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının katma değer vergisine tabi olduğu,

Kanunun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin vergiden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 21/a maddesinde ise;  İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri, ithalatta matrahı oluşturan unsurlar arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, Kanunun 29/1.’nci maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini, ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisini  indirim konusu yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 32’nci maddesinde de; “Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15.’inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak katma değer vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen katma değer vergisi Maliye Bakanlığı’nca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” hükmü bulunmaktadır.

Yine Kanunun 34/1’inci maddesinde ise, yurt içinde sağlanan veya ithal olunan mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin, alış faturası veya benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinden ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 58’inci maddesinde; “Mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile mükellefçe indirilebilecek katma değer vergisi, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, ithal edilen ve genel oranda vergi uygulanarak yurtiçinde satışı gerçekleştirilen ürünler için gümrükte ödenen KDV’nin genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılması indirimle giderilemeyen kısmın ise daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılmak üzere sonraki döneme devredilmesi gerekmekte olup,  red ve iadesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, indirimle giderilemeyen KDV sonraki döneme devredilerek daha sonraki dönemlerde indirim konusu yapılabileceğinden gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, ithalatı gerçekleştirilen ürünlerin aynen veya işlendikten sonra ihraç edilmiş olması halinde, ithalde ödenen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi mümkün olabilecektir.

Öte yandan, 39 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde ihraç edilen mallarla ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen verginin ne şekilde hesaplanacağı açıklanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Başkan  a.

Grup Müdür V.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ