KREDİ KARTI İLE TAHSİLATLARDA KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİMİ

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

KREDİ KARTI İLE TAHSİLATLARDA KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİMİ:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun   1/1. maddesinde; Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,   

10. maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde;  malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile meydana geldiği açıklanmıştır.  

Diğer taraftan, konu ile ilgili olarak 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin; “Ödemesi Kredi Kartı İle Yapılan Teslim ve Hizmet Bedellerinin Beyanı” başlıklı (3) bölümünde; “Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin kullandığı 1 numaralı KDV beyannamesinde 65. satır (en son kullanılan 1. No.lu KDV Beyannamesinin 45. satırı) olarak “Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel” satırı ihdas edilmiş ve Haziran 2001 döneminden itibaren kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmet bedellerinin bu satırda beyan edilmesi uygun görülmüştür.

Bu satıra ait dipnotta, (6) No.lu satırda beyan edilen toplam bedel içinde kredi kartı ile yapılan satışlara ilişkin tutarın yazılacağı açıklanmıştır.

Benzer bir konuda Bakanlık Makamı’ndan alınan … tarih, … sayılı yazıda; “KDV beyannamesinin 65 (yeni beyannamede 45) inci satırında istenen bilgi, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgili olmayan denetim amaçlı bir bilgidir. Burada vergiyi doğuran olay vuku bulsun bulmasın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatlar gösterilecektir. Bu satırda yer alan tutarların 6. satırdaki bilgi ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde, kredi kartı ile yapılan tahsilatların üzerinden vergi hesaplanmayan avans ödemelerine veya vergisi önceden beyan edilmiş işlemlerin sonraki taksitlerine ait olduğu mükellef tarafından “izah” gerekçesi olarak belirtilebilir. Bu izah, yeterli görülmediği takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı tabiidir.” denilmektedir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “İspat” başlıklı 3/B maddesinde; “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.  Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz.

İktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat külfeti bunu iddia eden tarafa aittir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; KDV’nde vergiyi doğuran olay mal teslimi ve hizmet ifası ile gerçekleşeceğinden, KDV’nin malın teslimi ve hizmetin ifası anında hesaplanması ve yine mal teslimi ve hizmet ifasının gerçekleştiği dönem beyannamesinde beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.

Mal bedelinin tamamının veya bir kısmının kredi kartı ile daha sonraki dönemlerde tahsil edilmesi halinde tahsilâtın yapıldığı dönem beyannamesinin ilgili satırına (Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel satırına)  yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Yine, şirketinizce … A.Ş. adına kredi kartı ile yapılan fatura tahsilatlarının tahsilâtın yapıldığı dönem beyannamesinin ilgili satırına (Kredi Kartı Karşılığı Yapılan Teslim ve Hizmetleri Teşkil Eden Bedel satırına)  yazılmak suretiyle beyan edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan idarece ileride sorulması muhtemel hususlara işlemin gerçek mahiyetini açıklamak suretiyle cevap vermeniz gerektiği tabiidir.           

Buna göre, kredi kartı ile yapılan tahsilatların, tahsilatın yapıldığı dönem KDV beyannamesinin 45 no.lu “Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri” satırında beyan edilmesi gerekmektedir

Bilgi edinilmesini rica ederim.   


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ