SGK BİLDİRGELERİNDE SON GÜN BİLMECESİ

Bilindiği üzere mali tatil  süresi ek süreyle birlikte 27/07/2009 tarihinde sona erecektir. Mali Tatil kapsamındaki Beyanname ve Bildirimlerle ilgili sürelere ilişkin takvim sizlere daha önceki  açıklamalarımızda duyurulmuştur.

Açıklamalarda ; Haziran / 2009 Dönemine Ait SGK “Aylık prim ve hizmet belgesi ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin de Mali tatil kapsamında olduğunu duyurmuştuk. Bu duyurumuzun dayanağı 5604 sayılı Mali Tatil Kanunun 1. Maddesinin (6) Numaralı fıkrasıdır.

Söz konusu fıkra ” Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.şeklinde düzenlenmiştir.

Aynı  Kanunu 2. maddesinde ise;  “Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar ertelenir.şeklinde düzenlenmiştir.

Bu durumda Haziran/2009 ayına ilişkin verilmesi gereken  SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin  de mali tatil kapsamında olduğu bir gerçektir.

Bilindiği üzere Ekim/2008 Tarihinden itibaren SGK verilen “Aylık  prim ve hizmet belgesiher ayın 23′ne kadar verileceği şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısıyla   bu bildirgenin mali tatil kapsamında olması gerekmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30/06/2007 Tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazetede yayımladığı  Genel Tebliğde Özel kişi ve Kuruluşlarca verilmesi gereken  “Aylık   prim ve hizmet belgesindenbahsetmemektedir. Çünkü; Tebliğ yayımlandığı tarihte (30/06/2007) Aylık   prim ve hizmet belgesinin verilme süresinin son günü ;her ayın son günü  olarak uygulanmakta idi.

Yukarıda da bahsedildiği gibi 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yapılan değişiklik ile bildirimler; 01/10/2008 tarihinden itibaren her ayın 23′ü  saat 24:00′a kadar verilme zorunluluğu getirilmiştir.

Mali tatil uygulamasından sonra (2008) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni bir tebliğ düzenlemesi yapmamıştır.

Mevzuat uygulamalarında esas olan kanun metnidir. Uygulamanın 5604 sayılı Mali Tatil Kanununa göre yapılması gerekir.

Kanun hükmünden anladığımız ise, Haziran /2009 dönemine ilişkin SGK verilmesi gereken “Aylık   prim ve hizmet belgesi’ nin de  mali tatil kapsamında olduğudur.

Ancak , Sosyal Güvenlik Kurumu “Aylık   prim ve hizmet belgesinin Mali Tatil Kapsamında olmadığını ŞİFAEN ifade etmektedir. Bu yorum ve görüşe hukuken katılmıyoruz.Yanlışlığın düzeltilmesi için uğraşlarımız bundan sonra da sürdürülecektir.

Siz meslek mensuplarımızın mağdur olmamaları için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istemi doğrultusunda ,Haziran/2009 dönemine ilişkin “SGK Aylık prim ve Hizmet Belgesi ve İşsizlik Bildirgesini 23/07/2009 Günü Saat 24:00′ a kadar vermeniz gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar çalışmalarınızda başarılar dilerim.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ