VERGİ LEVHASI TASDİKLERİNİN VERGİ DAİRESİNE BİLDİRİMİ

Değerli Meslektaşlarımız,                                                                                         

“Vergi levhası” asmak mecburiyetinde olan tüm mükellefler, (Kurumlar Vergisi ve Ticari-Mesleki ve Zirai Kazanç sahibi Gelir Vergisi Mükellefleri ) her yıl vergi levhalarının mükellefiyetle ilgili kısımlarını doldurupMayıs ayı sonuna kadar, bağlı oldukları Vergi Dairesine tasdik ettirmek zorundadırlar. Tasdik talebi dilekçe ile yapılacaktır.

Vergi levhası asmak mecburiyetinde olan mükellefler, tasdik ettirilen ve vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorundadırlar.

VUK 272 sayılı Genel Tebliğin 3’üncü maddesine göre meslek mensupları sözleşme düzenledikleri mükelleflerin vergi levhalarını tasdik edebilecekleri gibi, kendi levhalarını da tasdik edebileceklerdir.

Meslek mensupları, yıl içinde yeni işe başlayan mükelleflerin vergi levhalarını mükellefiyetin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde tasdik edebilecekler ve vergi levhası tasdik edilirken mutlaka vergi dairesince verilmiş vergi kimlik (sicil) numarası aranacaktır. Bu şekilde vergi levhasının tasdik işlemi yapılan mükelleflere ilişkin bildirimi mükellefiyete başlama tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacaktır.

Vergi levhalarının, Vergi Daireleri yanında, 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına da tasdik ettirilebilmesi esası getirilmiştir. Buna göre, mükellefler vergi levhalarını, aynı süre zarfında,

          -Defter tutmak üzere sözleşme düzenlenen veya işletmede bağımlı olarak çalışan 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,

               -Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ uyarınca beyannameleri imza eden meslek mensuplarına, (Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere,)

              -Yapılan sözleşme gereği beyannameleri tasdik eden Yeminli Mali Müşavirlere de tasdik ettirebileceklerdir.

             Meslek mensupları, mükellefin ilgili yıl hesap dönemi tahakkuk fişini dikkate almak suretiyle, tarih, ad ve soyadlarını yazarak levhayı imzalayacak/kaşeleyecek; tahakkuk fişinin bir örneğini de zamanaşımı süresince saklayacaklardır.

13.04.1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “272  Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” hükümlerine göre; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin, 2008 Takvim yılına ait Tasdik ettikleri Vergi Levhalarının listesini 25/Haziran/2009Tarihine kadar kendi  bağlı oldukları Vergi Dairelerine bildirmeleri gerekmektedir.

 

BAĞIMLI ÇALIŞAN MESLEK MENSUPLARININ DURUMU:

272 Sayılı VUK Genel tebliğine göre, Firmaların bordrosuna kayıtlı meslek mensuplarımızda (SM, SMMM ) Bağımlı olarak çalıştıkları mükelleflerin Vergi Levhalarını Türmob’dan almış oldukları kaşe ile tasdik edebileceklerdir.

Bağımlı meslek mensuplarımızın yapmış oldukları bu onayı vergi dairesine bildireceklerine ilişkin gerek 272 Nolu VUK Genel Tebliğinde, gerekse konuya ilişkin yayımlanan 1999/3 sayılı VUK İç genelgesinde bir düzenleme yoktur. Dolayısı ile Bağımlı çalışanların bildirim yapmaları konusunda açıklık mevcut değildir. 

Bazı Vergi dairelerince Tebliğ hükümlerine aykırı olarak bildirimde bulunmayan Bağımlı meslek mensuplarının firmalarına Özel usulsüzlük cezası kesildiği gözlenmiştir. Ceza işlemi ile karşılaşılmaması için bağımlı çalışan meslek mensuplarımızda firmalarının bağlı olduğu vergi dairesini “Vergi Levhası”nın tasdik edildiğine dair bilgilendirme dilekçesi vermelerinde yarar görüyoruz

Bildirim listesinin süresi içinde verilmemesi halinde ise; meslek mensuplarına 213 Sayılı VUK Mükerrer 355. Maddesine göre 1.600,- TL Özel Usulsüzlük cezası kesilmektedir.

Vergi Dairesi tarafından gerçeğe aykırı olarak Vergi levhası tasdik ettiği tespit edilen meslek mensupları hakkında, 3568 sayılı Kanuna göre gerekli disiplin ve cezai  kovuşturma yapılacaktır.

 

 

Dilekçe örneği

                             

     İst.       /      / 2009

 

……………………..VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İSTANBUL

 

Daireniz……………………….Sicil Numarasında Kayıtlı Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavirim. “272  Seri No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ve 1999/3 VUK İÇ genelgesi hükümlerine göre Vergi levhalarını tasdik ettiğim  mükelleflerin listesi aşağıdadır.

 

Bilgilerinize arz ederim.

 

Saygılarımla,

 

Adı/Soyadı-İmza-Kaşe

 

SIRA NO  MÜKELLEFİN ADI SOYADI/UNVANI      VERGİ DAİRESİ    VERGİ KİMLİK NO


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ