5084 SAYILI YATIRIM TEŞVİK KANUNU SİRKÜLERİ – 1
Tarih 19/03/2009
Sayı 5084-1/2009-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
Kapsam

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri / 1

 

Konusu                                         :5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama süreleri
Tarihi                                             19/03/2009
Sayısı                                             5084-1/2009-1/ Aylık Muhtasar Beyanname
İlgili olduğu maddeler                   Gelir Vergisi Kanunu Madde 94, 98, 5084 Sayılı      Kanun Madde 3, 7/h
İlgili olduğu kazanç türleri              :Ücretler
   

1. Giriş

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde faaliyet gösteren mükelleflerin gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin süreler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Yasal Düzenleme

5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla “5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31.12.2008″ ibareleri “31/12/2009″ şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan “31/12/2007″ ibaresinden önce gelmek üzere “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar,” ibaresi eklenmiştir.” şeklinde değişiklik yapılmış olup bu hüküm 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri

5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 1/4/2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar ile 1/4/2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 31/12/2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin onüçüncü fıkrasıyla değişik 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendine göre, bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi teşviki 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın,

-31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 tarihine kadar,

-01/01/2005 – 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için beş yıl süreyle,

-31/12/2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için dört yıl süreyle,

-31/12/2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için üç yıl süreyle

uygulanacaktır.

Teşvik uygulaması Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri için, 5615 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (D) fıkrası ile 5084 sayılı Kanuna eklenen geçici 2 nci madde gereği 5615 sayılı Kanunun yayımı tarihinden itibaren, maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla, 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

4. Ocak 2009 Ayına İlişkin Uygulama

5084 sayılı Kanun kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından  yararlanma süresi 31/12/2008 tarihinde sona eren yatırımlar için sürenin 31/12/2009 tarihine kadar uzatıldığına ilişkin 5838 sayılı Kanun, 1/1/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 28/02/2009 tarihli ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu nedenle, teşvik kapsamında olan mükelleflerin Ocak 2009 dönemine ait muhtasar beyannamelerinin terkin kapsamında değerlendirilebilmesi amacıyla, Ocak 2009 dönemine ilişkin olarak düzeltme beyannamesi vermeleri halinde 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak red ve iade edilecektir.

Duyurulur.

 

 

 

                                                                                                               Mehmet KİLCİ

                                                                                                              Gelir İdaresi Başkanı


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ