DENETİM-REVİZYON

1. Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
2. Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi, beyannamesi ile SSK işlemlerinin;

 • tahakkuklarının doğruluğu,
 • muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,
 • aritmetik ve oransal doğruluğu,
 • zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

3. Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,

 • brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,
 • kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,
 • ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
 • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,
 • usule uygunluk,
 • aritmetik doğruluk,
 • muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

5. Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,

 • evrak düzeni, kanuni süreler,
 • içerik dikkate alınarak kontrolü,

6. Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel
tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
7. Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü yapılmaktadır.

DENETİM HİZMETLERİ
Denetimlerimiz, Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak yapılmaktadır ve muhasebe kayıtlarının doğrulanmasına yönelik gerekli göreceğimiz bir takım denetim prosedürlerini içermektedir.

 • Uluslararası Finansal Raporlama Standatları(UFRS), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı, Türk Vergi Usul Kanunları, çerçevesinde mali tabloların denetimlerinin yapılması,
 • Türk Lirası mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak yabancı para birimine çevrilmesi,
 • Özkaynak değerleme raporlarının hazırlanması,
 • İç kontrol mekanizmaları hakkında detaylı raporlar hazırlanması,
 • İstekleriniz doğrultusunda revizyon çalışmaları yapılması,
 • Kurumsal finansmanı destekleyici hizmetler sunulması,
 • Özel amaçlı denetimlerin yapılması
 • İç denetim hizmetinin tarafımızca üstlenilmesi,
 • İç denetim departmanlarının kurulması konusunda destek sağlanması

BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ