BEDELSİZ FATURALARIN BA-BS BİLDİRİM FORMLARINDA SAYI ADEDİ OLARAK GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEYECEĞİ

Bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak gösterilip gösterilmeyeceği hk.

Tarih 11/10/2013
Sayı 11395140-019.01-1675
Kapsam

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

   
Sayı

:

11395140-019.01-1675

11/10/2013

Konu

:

Bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak gösterilip gösterilmeyeceği.  

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak bildirilip bildirilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı belirtilerek, bu hususa ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257′ nci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri konusunda yükümlülük getirilmişti.

           Konu ile ilgili olarak 04/02/2010 tarihinde yayımlanan 396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin verilecek Ba-Bs formlarında uyulacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

             Aynı Tebliğ’in “1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler” başlıklı bölümünde;

            “1.2.1.    Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

            1.2.2.    Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” nun Tablo II alanında bildirilecektir”  açıklamalarına yer verilmiştir.

            Ayrıca, Form Ba-Bs bildirimlerinin alınmasının temel amacı piyasadaki mal ve hizmet hareketlerinin takip edilmesi ve beyan dışı bırakılmış birtakım gelirlerin kavranmasıdır. Başkanlığımızca Ba-Bs formları kullanılarak kamu yararı sağlamak üzere çok sayıda çalışma gerçekleştirilmekte olup, bu çalışmaların etkin ve verimli yapılabilmesi için, söz konusu formların Tebliğlerle belirlenen çerçevede bildirilmesi önem taşımaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre; belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edileceğinden, bedelsiz faturaların da 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Form Ba-Bs bildirimlerine dahil edilmesi gerekmektedir.

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ