2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN 2.NCİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYINIZ
2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN 2.NCİ TAKSİTİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYINIZ.

2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ  ( ÇÖP VERGİSİ ) HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR ?

Çevre Temizlik Vergisi ödeme şekline göre 2'ye ayrılıyor. Meskenlerde su faturasına yansıyan Çevre Temizlik Vergisi Su Faturasının Ödeme zamanında ödenir.


Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilir.

Belediyelere Tahakkuk Ettirilen Çevre Temizlik Vergisi ( Çöp Vergisi ) İlk taksit ödemesi 2015'in MAYIS ayı sonuna kadar, İkinci Taksiti ise 2015’in KASIM ayının sonuna kadar ödenebilir.

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?

Çevre Temizlik Vergisi ödeme şekline göre 2'ye ayrılıyor. Meskenlerde su faturasına yansıyan Çevre Temizlik Vergisi Su Faturasının Ödeme zamanında Su Faturası ile birlikte ödenir.

İşyeri ve diğer yapılarda ise Her Yıl Mayıs ve Kasım Aylarında İLGİLİ Belediyeye Ödenir. Ödemeler Banka Havalesi, Belediyelerin Web sitelerinden Kredi Kartı ile PTT Kanalıyla Posta Çeki hesaplarına ödenebilir.

 
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER ?

Çevre Temizlik Vergisi Tüm Konutlar ve İşyerlerinden alınmaktadır.

Çevre Temizlik Vergisini Konutu veya İşyerini FİİLEN KULLANAN öder.

Kullanılmayan veya Boş olan konut veya işyerlerinden boş kaldığı sürece Çevre Temizlik Vergisi ödemezler.

Çevre Temizlik Vergisi artışı Her yıl Yeniden değerleme oranı kadar arttırılarak hesaplanır. Konutlarda Çevre Temizlik Vergisi SU Faturası kanalıyla Aylık eşit taksitlerle tahakkuk ettirilerek tahsil edilir.

Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilerek Her yıl Mayıs ve KASIM aylarında 2 eşit taksitle ödenir.

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİN BEYANI NASIL YAPILIR

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi su tüketim miktarı esas alınarak hesaplanıyor. Buna göre metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş ve diğer belediyelerde ise 20 kuruştan hesaplanır.

Su Kullanmayan Konutlar ile diğer binalarda ve İŞYERLERİNDE Çevre Temizlik Vergisi İşyerinin veya Konutun bağlı bulunduğu BELEDİYEYE tahakkuk ettirilerek  hesaplanır.

Beyanname Vermek için;

a)Gayrimenkul Sahipleri : Tapu Fotokopisi,

b)Kiracılar: Kira Sözleşmesi ile

ilgili BELEDİYEYE başvurularak ilgili belediyece Tarifelerdeki Dereceler dikkate alınarak tahakkuk ettirilir.

Çevre Temizlik Vergisi beyannamesi Su Kullanmayan Konutlar ve İşyerleri için ilk kullanılmaya başlanıldığında bir defa Beyanname verilir. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmez.

 

2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI :

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde  Uygulanacak Yıllık Çevre Temizlik Vergi Tutarları (TL)

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Yıllık Vergi Tutarları (TL)

Kalkınmada öncelikli yöreler ile nüfusu 5.000′den az olan belediyelerde bulunan işyeri olarak kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise (2015 yılı için) aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

 

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ MUAFİYETİ NASIL OLUR?

Meskenlerde Boş bulunan, hiçbir şekilde kullanılmayan işyerleri için ise çevre temizlik vergisi ödenmez.

Gayrimenkulün boş olduğunu ve kullanılmadığını bağlı bulunduğu BELEDİYEYE yazılı dilekçe ile başvurmak kaydıyla MUAF OLUNABİLECEKTİR.

Boş olduğu ve kullanılmadığını hususunda DİLEKÇE VERMEYENLER ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİNİ ÖDEYECEKLERDİR.

 

FAZLA ÖDENENE VERGİLER İADE ALINABİLİNİR Mİ?

Çevre Temizlik Vergisinden  MUAF olma şartlarını taşıyan  veya yanlışlıkla yanlış tarifeden Vergi ödeyen ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ Mükellefleri, Geçmişte Fazla veya Yanlış ödemiş oldukları  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİNİ İADE ALMA HAKLARI VARDIR.

Bu durumda olan Çevre Temizlik Vergisi Mükellefleri ilgili belediyeye muaf olduklarını yazılı bir dilekçe ile bildirerek, Geçmiş dönemlerde Fazla veya Yanlış Ödedikleri vergilerin İade edilmesini talep etmeleri gerekmektedir.

İade Talepleri geriye dönük 5 yıl süre için yapılabilecek olup, 2015 yılı içinde 2011-2012-2013-2014-2015 yıllarına ait fazla ödenen  Vergiler iade talep edilebilinir.  (Danıştay 9.D. 23.09.1997 gün ve 1996/6408)

 

DİĞER HUSUSLAR :

Çevre temizlik vergisinin ÖDENMEMESİ HALİNDE 6183 Sayılı Kanun Kapsamında İCRA TAKİBİ yapılır. Vergi Mükellefi Kiracı olanlarda Takip Kiracı Adına yapılmak zorundadır.  Gayrimenkul Sahibi ödenmeyen  Çevre Temizlik Vergisinden sorumlu tutulamaz.

Çevre Temizlik Vergisi tahakkuk ettirilmesi gereken zamanı 5 yılı geçmiş olan vergiler TARH ZAMAN AŞIMI, Tahakkuk tarihinden itibaren 5 yıl içinde tahsil talep edilmeyen vergiler de TAHSİL ZAMAN AŞIMI’na uğrar. Be durumda olan Vergiler Ödenmemelidir.

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesini vermek zorunda olanlar bu bildirimi süresinde Vermezler ise, Vergi Usul Kanununun 352-II/7 nci maddesi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Ancak Belediyeden önce kendiliğinden Bu Beyannameyi verenlere VUK 376.ncu Maddesine göre Pişmanlık hükümlerine göre İndirimli Ceza Kesilir.

Vergi Mükellefleri, Ödemiş Oldukları Çevre Temizlik Vergilerini Gelir veya Kurumlar Vergisi kapsamında GİDER YAZABİLİRLER.

 

VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİLERİN GEÇ ÖDEME CEZASI NEDİR?

Çevre Temizlik Vergisinde Ödenmeyen Vergilerde, ödenmeyen her ay için  % 1.4 (Yüzde bir virgül dört =0.014 ) oranında Gecikme Zammı hesaplanır. Vergi Aslı ile hesaplanan Gecikme Zammı birlikte ödenmek zorundadır.

 

EKLER:

Danıştaş Kararı (1996/6408)

Çevre Temizlik Vergisi Beyannamesi

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D A N I Ş T A Y                                                           

İlgili Kanun        Madde

Dokuzuncu Daire     1319 /11

E .No.  1996/6408

K .No.  1997/2650

 

Özeti :  Emlak vergilerinin tarh dönemlerinde ilgili belediye yerine ayrı bir tüzel kişiliği olan bir başka belediyeye ödenmiş olması, ödemenin yapılmış olduğu  anlamına gelmeyeceği Hk.

 

Temyiz İsteminde Bulunan : ..... Belediye Başkanlığı

Vekili                                   :  Av. ....

Karşı Taraf                          :  ......

İstemin Özeti                      : 1994, 1995 ve 1996 yılları için tarh olunan emlak ve

çevre temizlik vergilerinin terkini istemiyle açılan davayı ; uyuşmazlık konusu vergilerin Bayındırllık ve İskan Bakanlığınca onaylı sınır haritası uyarınca yükümlüye ait taşınmazın .... Belediye hudutları içinde olduğu halde bu taşınmaza ait vergilerin kendi belediyelerine yatırılmadığı nedeniyle salındığının anlaşıldığı, dosyadaki belgelere göre yükümlüye ait taşınmazın ötedenberi ... Belediyesi sınırlarında olması nedeniyle bu taşınmaza ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin beyanının bu belediyeye yapılarak zamanında ödendiğinin sabit olduğu, daha sonra .... Belediyesinin kurulmasıyla düzenlenerek onanan haritaya göre yükümlünün taşınmazının davalı belediye sınırları içine girmiş bulunduğu, ancak sözkonusu sınır haritasının iptali istemiyle açılan davanın .... İdare Mahkemesinin E : 1994/1695 sayılı dosyasında derdest olduğu, bu durumda sınır haritası kesinleşmediğinden önceki belediyeye ödenmiş olan vergilerin yeniden istenilmesinde yasal uyarlık görülmediği gerekçesiyle kabul ederek dava konusu tarhiyatı terkin eden .... Vergi Mahkemesinin 24.9.1996 gün ve 1996/744 sayılı kararını ; mahkemenin kararının Adana 2.İdare Mahkemesindeki dosyaya dayandırdığı, bu dosyada ise yürütmenin durdurulması isteminin reddedildiği ileri sürülerek bozulması isteminden ibarettir.

 

Savunmanın Özeti :  Savunma verilmemiştir.

Savcı ....' in Düşüncesi : 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'nun 11 inci maddesinde bina vergisinin ilgili belediye tarafından ilgilinin beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirileceği belirtilmiştir.    

 

Dosyanın incelenmesinden, davacıya ait taşınmazın ötedenberi .... belediyesi sınırları içinde olması nedeniyle taşınmaza ait emlak ve çevre temizlik vergilerinin bu belediyeye ödendiği, ancak davalı .... belediyesinin kurulması ile sözkonusu belediyelerin sınır ve mücavir alanlarının yeniden tayin ve tespit edildiği ve davacıya ait taşınmazın davalı .... belediye sınırları içinde kaldığı anlaşıldığından sözkonusu vergilerin de bu belediyeye ödenmesi yasa gereği olduğundan aksine verilen temyiz konusu kararda isabet görülmemiştir.

 

Ancak davacı şirketin .... Belediyesine beyanda bulunduğu ve vergilerini ödediği dosyanın incelenmesinden  anlaşıldığından sözkonusu vergilerin düzeltme yolu ile geri verilmesinin .... Belediyesinden istenebilmesi de mümkün ve tabiidir.

 

Açıklanan nedenle temyiz isteminin kabulü ile temyiz konusu kararın bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

 

Tetkik Hakimi .... 'in Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun vergi mahkemesi kararının  bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından temyiz isteminin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü :

Dosyanın incelenmesinden, yükümlünün de gayrimenkulünün bulunduğu ve .... Belediyesine dahil olan bir kısım alanın  28.9.1994 gün ve 16519 sayılı Bayındırlık ve iskan Bakanlığının işlemi ile ... Belediyesi mücavir alanı olarak ayrıldığı, yükümlünün 1994/2 ve 1995 yılları emlak vergilerini ve 1995 ve 1996/1 çevre temizlik vergilerini .... Belediyesine ödediği, .... Belediyesinin ise taşınmaz kendi mücavir alanında olduğu için sözü edilen vergileri yükümlü adına tarh ettiği, vergi mahkemesinin de sınır haritasına karşı ... İdari Mahkemesinde dava açılması ve sınırın henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle davayı kabul ederek tarhiyatı terkin ettiği anlaşılmıştır.

 

Belediye Başkanlığının temyiz dilekçesine ekli ... İdare Mahkemesinin 27.2.1995 gün ve 1994/1695 sayılı kararı  ile sınır haritasının iptali istemiyle açılan davada ... Belediye Başkanlığının yürütmenin durdurulması istemini reddettiği görülmektedir.

 

Bu durumda, yükümlüye ait olan gayrimenkul, vergilerin  tarh dönemlerinde ... Belediyesinin mücavir alanı içinde bulunduğundan ve ayrı bir tüzel kişiliği olan ... Belediyesine yapılan ödemeler davalı belediyeye ödeme anlamına gelmeyeceğinden tarhiyatın onanması gerekirken kabul edilerek terkin  edilmesinde yasal  isabet görülmemiştir.

 

Öte yandan, yükümlünün ... Belediyesine yanlışlıkla ödediği vergileri, 213 saylı Vergi Usul Kanununun 116 ve müteakip maddelerinde yer alan düzeltme ve şikayet müessesesi yolu ile 5 yıl içinde  geri alınması  olanağı da mevcuttur.

         

Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mahkemesinin 24.9.l996 gün ve l996/744 sayılı kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine 23.9.l997 gününde oybirliği ile karar verildi.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ