İŞVERENLER 2016 ASGARİ ÜCRET HAZİNE DESTEĞİNDEN NASIL YARARLANACAKLAR ?

Bir önceki yazımızda, 27 Ocak 2016 tarihli, 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’nci maddesi ile asgari ücret artışı nedeniyle işverenlere sağlanacak Hazine desteğinden nasıl yararlanılacağı ile ilgili hususlara değinmiştik. Bu yazımızda da söz konusu destekten yararlanmaya ilişkin diğer hususlara değinilecektir.

2015 yılından önce SGK’da tescili yapılmış, ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri

2015 yılından önce SGK’da işyeri tescili yapılmış, ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış (gayrifaal) işyerleri, 2016 yılında yeni tescili yapılmış işyerleri gibi değerlendirilerek, sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançlarının 85 TL’nin altında veya üstün olup olmadığı üzerinden durulmaksızın, 2016 yılının ilgili ayında uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalıların toplam prim gün sayıları ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak tutar kadar destekten yararlanacaklardır.

1 Ocak 2016 tarihinden önce SGK’da tescil edilmiş işyerlerinin destekten yararlanma şartları

1 Ocak 2016 tarihinden önce SGK’da tescil edilmiş işyerlerinin asgari ücret artışı ile ilgili Hazine desteğinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi 2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmiş olduğu yönünde herhangi bir tespitin yapılmamış olması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği (kayıtdışı istihdam) veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı (sahte sigortalılık) yönünde herhangi bir tespitin yapılmamış olması 2016 yılı öncesinde tescil edilmiş olan işyerleri için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde işverenlerin SGK’ya ödeme vadesi geçmiş borcunun olması veya cari ay aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan prim borçlarını süresinde ödememiş olmaları, destekten yararlanmalarına engel oluşturmamaktadır.

2016 yılında SGK’da tescil edilmiş/edilecek işyerleri 

2016 yılında SGK’da tescil edilmiş veya edilecek olan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bildirimi yapılan sigortalıların  (SGK prim belgeleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 90, 91 ve 92 nolu belge türlerinden verilen) toplam prim ödeme gün sayıları destek hesabında esas alınacaktır.

Dolayısıyla, 2016 yılında tescil edilmiş veya edilecek olan işyerlerinde, destek tutarına esas prim gün sayısı hesaplanırken sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançlarının 85 TL (linyit ve taşkömürü işyeri sigortalıları için 170 TL) ve altında  olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacak ve 3,33 TL rakamı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutar kadar destekten yararlanılacaktır.

Örnek: 2016/Ocak ayında SGK’da tescil edilmiş bir işyerinde 3 sigortalı çalıştırıldığı ve sigorta bildirimlerinin aşağıdaki şekilde olduğunu varsayalım.

Bu durumda, söz konusu işyeri 2016 Ocak ayında yararlanacağı asgari ücret Hazine desteği (60 gün X 3.33 TL) 199.80 TL olacaktır.

2016 yılında SGK’da tescil edilmiş/edilecek işyerlerinin destekten yararlanma şartları

SGK’da 2016 yılında tescil edilmiş/edilecek işyerlerinin asgari ücret artışı ile ilgili Hazine desteğinden yararlanabilmeleri aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 2016 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi

2016 yılına ait cari ayda tahakkuk edecek primlerin yasal süresinde ödenmesi, SGK’ya ödeme vadesi geçmiş borcun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması,

2016 yılı için sigorta primine esas kazancın eksik bildirilmiş olduğu yönünde herhangi bir tespitin yapılmamış olması

Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde 2016 yılı için çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği (kayıtdışı istihdam) veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığı (sahte sigortalılık) yönünde herhangi bir tespitin yapılmamış olması

Asgari ücret desteğinden yersiz yararlanma halinde geri alma

Asgari ücret Hazine desteğinden yararlanmak amacıyla mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı bir işlem yapılması veya sigortalıların prime esas kazançlarının 2016 yılı için eksik bildirdiğinin tespit edilmesi halinde, yararlanılmış olan Hazine desteği gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri tespit tarihinden sonra da söz konusu destek hükümlerinden yararlandırılmayacaktır. 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ