MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİMİZ

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nedir?

Bilindiği üzere 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' yayımlanarak birçok konuda değişikliğe gidilmişti. Bu değişikliklerin belki de en dikkat çekeni ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile Maliye Bakanlığı’na verilmesi gereken muhtasar beyanname birleştirilmiş ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi MPHB adını almış olmasıdır. 

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Ne Demektir?

Mükelleflerin aylık veya üçer aylık olarak beyan ettikleri muhtasar beyanname ile aylık olarak beyan ettikleri SGK prim bildirgelerinin tek bir beyanname olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi adı altında verilebilmesi için söz konusu mükelleflerin bir defaya mahsus olmak üzere vergi kimlik numarası ile işyeri sicil numaralarını eşleştirmeleri gerekmektedir. 1 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğiile vergi kimlik numarası ve işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Mükelleflere ait muhtasar beyanname ve SGK prim ve hizmet belgelerinin bundan böyle tek bir beyannamede gönderilebilmesi için mükellefe ait olan SGK işveren sicil numarası ile vergi kimlik numaralarının elektronik ortamda eşleştirilmesi gerekmektedir. Söz konusu eşleştirme işlemi sadece bir kereye mahsus olmak üzere elektronik ortamda yapılacaktır. Mükellefler tarafından elektronik ortamda yapılacak olan bu eşleştirme işlemi GİB’in internet Vergi Dairesi uygulaması ile yapılabilecektir. Söz konusu işlem tebliğ ekinde yer alan EK-8 belgesi ile gerçekleştirebilecek.

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi İçin Son Tarih Nedir?

Vergi kimlik numaraları ile işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi mükellefler için son derece önemlidir. Mükellefler tarafından elektronik ortamda yapılacak olan bu eşleştirme işlemi en son 31 Mart 2017 Cuma günü 23:59 ‘a kadar https://intvrg.gib.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu tarihe kadar eşleştirme işlemini unutan mükellefler için nasıl bir yol haritası çizileceğine yönelik şimdilik açıklayıcı bir mevzuat bulunmamaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin bu tarihe muhakkak uymaları gerekmektedir.

340 Sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bildirimi;

- E-beyanname kullanıcısı olan mükellefler, bizzat kendileri kullanıcı kodu, parola ve şifresini kullanarak,

- 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış bir serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile aracılık veya aracılık/sorumluluk sözleşmesi bulunan mükellefler, sadece muhasebeci veya mali müşavirleri aracılığıyla,

- Mal müdürlüğü mükellefi olup, bir muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları mal müdürlüğüne başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak,

- Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanlar/işverenler, varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi alarak

elektronik ortamda göndereceklerdir.

Vergi Kimlik Numarası İle İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi Bütün Mükellefleri Kapsamakta Mıdır?

Söz konusu eşleştirme işlemi tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri ile Gelir Vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama ilk başta tüm işyerlerini kapsamasa da 1 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Geçici 1. Maddesinde vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflere vergi kimlik ve işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dolayısıyla 31.03.2017 tarihine kadar kapsama alınıp alınmadığı bakılmaksızın tüm mükelleflerin vergi kimlik numarası ve işyeri sicil numarasını elektronik ortamda eşleştirmeleri gerekmektedirler.

Uygulama Kapsamına Girecek İşyerleri İçin Hangi Kriterler Baz Alınacaktır?

Uygulama ilk başta tüm işyerlerini kapsamayacaktır. Uygulama kapsamına girecek işyerleri için aşağıdaki kriterler baz alınacaktır;

- Elde edilen Gayrisafi iş hasılatları,

- Gerçek kişi ve şirketlerin çalıştırılan işçi sayısı,

- Gerçek kişi ve şirketlerin gelir unsurları,

-Şirket merkezinin bulunduğu il ve ilçe sınırları,

Yukarıda sayılan hususlar dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Yeni uygulamada, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir.

Yukarıdaki kriterler kapsamında uygulama kapsamına girmeyen işyerleri şuan ki mevcut uygulamaya devam edecek ve Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesini ayrı ayrı bildirecektir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesin (MPHB) Verilmesinde Ve İçeriğinin Doğruluğunda Yetki Belgesi Almış Muhasebecinin Sorumluluğu Var Mıdır?

Yeni uygulamanın meslek mensupları adına getirdiği en önemli değişiklik meslek mensubuna yüklediği sorumluluktur. Buna göre, 5510 sayılı Kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda gönderilecek her türlü döküman, belge ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin mükellef tarafından tutulan resmi kayıtlara ve bu kayıtların dayanak ve doğruluğunu teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile kendisine yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bir başka deyişle, Maliye’de olduğu gibi 3568 sayılı yasa kapsamında yetkilendirilen meslek mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak işverenle birlikte sorumlu olacaklardır.

Aylık Prim Ve Hizmet Bildirgesinde Hangi Bildirimler Yapılacak?

Mükellefler bu beyanname ile yaptıkları ödemeler üzerinden kestikleri vergilerin matrahlarıyla birlikte sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları bildirilecektir. Bir başka deyişle daha önce muhtasar beyannamede beyan ettikleri tüm vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde de beyan edeceklerdir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinden Hangi Bakanlıklar Sorumludur?

Söz konusu beyannamenin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin (MPHB) Verilme Süresi Ne Zamandır?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilme süresi şuan ki muhtasar beyannamenin verilme süresiyle aynıdır. Bir başka deyişle, Gelir Vergisi Kanunu 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 23. günü saat 23:59’a kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine elektronik ortamda bildirmeye mecburdurlar.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Beyan Edilecek Unsurlar Nelerdir?

Söz konusu beyannamede;

- Vergi kanunlarında sayılmış bulunan ve vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri,

- 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar bir başka deyişle işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine,

yer vermek zorundadırlar.

 

10 Kişiden Az Çalışanın Olduğu Şirketlerde Beyan Nasıl Ve Hangi Sürede Yapılacak?

Konuyu uygulamalı bir örnekle açıklayalım;

ÖRNEK: Bursa ilinde ticaret yapan Okan Bey’in, Çekirge Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Okan bey işyerinde Kasım/2017 döneminde 9 sigortalı çalıştırmıştır.

Okan bey, istihdam ettiği 9 çalışanının ücret ödemesine ilişkin gelir vergisi kesintilerini Çekirge Vergi Dairesine beyan ettiğinden bu personele ait prime esas kazanç ve hizmet bilgileri Çekirge Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine konu edilecektir.

Okan bey tarafından yapılan Kasım/2017’ye ait ödemelere ilişkin stopajlara ait vergi kesintilerini ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin ise 3 ayda 1 değil, aylık olarak yani en geç 25/12/2017 tarihinde saat 23.59'a kadar Çekirge Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Üçer Aylık Muhtasar Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmaları Halinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Mı Beyan Edecek?

01/01/2018 tarihine kadar muhtasar beyannamelerini üç ayda bir veren ve personel çalıştıran mükelleflere, Gelir Vergisi Kanununun 98, 98/A ve 99 uncu maddelerine istinaden, istihdam ettikleri personelin sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının beyanına ilişkin olarak düzenleyecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir. Bir başka deyişle, 1 seri nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğine göre personel çalıştıran işyerleri aylık olarak beyan yapmak zorundadırlar.

Üçer Aylık Muhtasar Beyannamesi Veren İşletmeler İşçi Çalıştırmamaları Halinde Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini Yine Üçer Aylık Olarak Mı Beyan Edecekler?

Muhtasar beyannamelerini üç ayda bir vermekle birlikte yanında herhangi bir şekilde personel istihdam etmeyen mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile daha önceden beyan ettikleri gibi üçer aylık dönemler halinde yani Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye aynen devam edeceklerdir.

ÖRNEK: Rüzgar Anonim Şirketi Temmuz-Eylül/2017 döneminde 3 personel (sigortalı personel) çalıştırmaktadır.

Rüzgar Anonim Şirketinin istihdam ettiği sigortalılara ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile aylık olarak bildirme zorunluluğu bulunmaktadır. İşte bu durumda istihdam edilen sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin, Temmuz/2017 döneminde çalıştırılan işçiler için 23/8/2017 ve Ağustos/2017 döneminde istihdam edilen personel için ise 25/9/2017 tarihlerine kadar verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilmesi zorunludur.

Bununla beraber Rüzgar Anonim Şirketi, Temmuz-Ağustos-Eylül/2017 döneminde yaptığı vergi kesintileri ile Eylül/2017 dönemine ait ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini 23/10/2017 tarihine kadar düzenleyeceği Eylül/2017 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edecektir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Hangi Vergi Dairesine Beyan Edilecek?

Söz konusu beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesi;

1) Kanunlarımızda belirtilen ve vergi kesintisi yapma yükümlülüğü olanlar için yapmış oldukları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı,

b) Yine kanunlarımıza göre yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi yapmaya mecbur olmayanlar ile vergi kesintisi yapmaya mecbur olmalarına rağmen kesintiye tabi ödemesi olmayan ve çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirme zorunluluğu olanlardan; geliri basit usulde vergilendirilenler için gelir vergisi yönünden mükellefiyetinin, gerçek kişiler için ikametgâhının ve gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi veya işyerinin bulunduğu,

yer vergi dairesidir.

ÖRNEK: Bursa ili ve Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde ticari faaliyette bulunan Okan Bey’in; Bursa Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi ve Tavşanlı Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

Okan bey, Bursa ilinde 4, Tavşanlı ilçesinde bulunan şubesinde ise 3 sigortalı çalışan istihdam etmektedir. Tavşanlı ilçesindeki faaliyetler gerçek kişiden kiralanmış bir işyerinden yürütülmektedir. Okan Bey’in çalıştırdığı Bursa’da 4 ve Tavşanlıda 3 çalışanının ücret ödemesi Bursa merkezden, şube işyerine ait kira ödemesi ise Tavşanlıdan yapılmaktadır.

Ücret ödemelerine ait gelir vergisi kesintileri ile personelin prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Bursa Vergi Dairesine verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir.

Şube işyeri kira ödemesi üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Tavşanlı Vergi Dairesine verilmesi gerekmektedir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Elektronik Ortamda Kimler Hangi Şifreyle Göndereceklerdir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini;

a) 340 No.lu VUK Genel Tebliği ile beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükellefler/işverenler,

b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak vergi kesintisi yapma mecburiyeti bulunan işverenler,

c) Yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp 5510 sayılı Kanun kapsamında istihdam ettikleri sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirme zorunluluğu bulunan işverenler,

elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir.

Diğer taraftan, yukarıda a ve b maddelerinde sayılanların, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için 340 No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu"nu, ve yine yaptıkları ödemelerden vergi kesintisi yapma zorunluluğu olmayıp 5510 sayılı Kanun kapsamında istihdam ettikleri sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirme zorunluluğu bulunan işverenler, ise bu 1 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği ekindeki "Elektronik Ortamda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Gönderme Talep Formu"nu (Ek-1) doldurarak yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Yukarıda a, b ve c maddelerinde sayılanlardan beyannamelerini elektronik ortamda bizzat kendileri göndermek için talepte bulunanlara, 340 No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yetkili vergi dairesince kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme yetkisi verilmeyen şirketlerin ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini gönderme işi aracılık yetkisi verilmiş meslek mensuplarınca yerine getirilecektir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesini (MPHB) Göndermeye Aracılık Yetkisi Verilen Kişilere Şifre İşlemleri Nasıl Verilecektir?

Söz konusu beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi için şifre talep eden;

a) 3568 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş meslek mensuplarının 340 No.lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu,

b) 193 Sayılı GVK’nın 46 ncı maddesine göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin alış ve satışlarına ilişkin belgelerin kayıtlarını tutan ve muhafaza eden meslek odalarının 1 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği ekindeki "Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu"nu (Ek-2),

c) 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odalarının ve birliklerinin 1 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği ekindeki "İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu’nu (Ek-3),

eksiksiz doldurmak suretiyle bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda 340 No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda kendilerine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

Vergi Veya Primin Tahakkukunu Engelleyen Hata Durumunda Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB) Nasıl Düzeltilecektir?

Söz konusu beyannamenin düzenlenmesi esnasında, beyannameye konu vergi veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen bir hata tespit edilmesi durumunda bu hata kaynağı ile beraber beyannameyi gönderen kişi veya kuruma elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen kişi veya kurum tarafından söz konusu hatalar giderildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir.

Gönderilen beyannamenin doğru olduğu ve matematiksel yönden herhangi bir hata içermediği sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilecektir. Daha sonra beyannameyi gönderen kişi veya kuruma ait ekrandan beyannameye onay vermesi istenecektir. Onaylandıktan sonra söz konusu beyanname vergi dairesine verilmiş sayılacaktır.

Beyannamenin Onaylanmasıyla Birlikte Kaç Adet Tahakkuk Fişi Düzenlenecektir?

Beyannamenin onaylanması ile birlikte Muhtasar beyannameye ait vergi kesintilerine ilişkin tahakkuk fişi düzenlenecektir. SGK mevzuatı için ise emekliler için ayrı bir tahakkuk fişi diğer tüm sigorta kollarına tabi olanlar için ayrı bir tahakkuk fişi düzenlenecektir. Yine şirket bünyesinde 4447 sayılı İşsizlik Kanununun geçici 10. Maddesine istinaden istihdam edilen personel varsa bunlar için de ayrı bir tahakkuk fişi düzenlenecektir.

Konuyu bir örnekle açıklayalım.

ÖRNEK: Mükellef Necla Koçkeser, işyerinde Eylül/2017 döneminde 5510 sayılı Kanun kapsamında tüm sigorta kollarına tabi 8, emekli olan ve sosyal güvenlik destek primine tabi 2, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında 5 olmak üzere toplam 15 personel çalıştırmıştır. Eylül/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Necla Koçkeser adına mali müşaviri tarafından gönderilmiştir.

Sistem tarafından otomatik kontrol yapılmış ve vergi kesintileri veya primlerin tahakkukunu engelleyen herhangi bir hata bulunmamıştır. Böylece beyannamenin onaylanmasıyla birlikte vergi kesintisine ilişkin 1 tane, 5510 sayılı kanuna göre çalışan personel için 2 tane ve 4447 sayılı kanuna göre 1 tane olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk fişi oluşmuştur.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinde (MPHB) Ceza Uygulaması Var Mıdır?

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde iki şekilde ceza uygulaması vardır.

a) Söz konusu beyannamenin içeriğinde vergi kanunlarına göre ceza kesilmesi gerektiren hatalar olduğu takdirde bu hatalar 213 sayılı VUK uyarınca vergi daireleri tarafından,

b) Söz konusu beyannamenin içeriğinde 5510 sayılı kanun kapsamında idari para cezasını gerektiren fiillerin olması halinde ise sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından

ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Buna göre; Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması hâlinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek şartıyla beyannamede yer alan sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri kadar,

2) Beyannamenin ek olması durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek şartıyla her bir ek beyannamede yer alan çalışan sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri kadar,

3) Şirketçe verilmesi gereken Ek beyannamenin, 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına göre Kurumca resen düzenlenmesi halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek şartıyla her bir ek beyannamede yer alan çalışan sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı kadar,

4) Beyannamenin mahkeme kararı, Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrol ile yetkilendirilmiş elemanlarınca yapılan bulgular veya diğer kamu kuruluşlarının denetim memurlarınca kendi mevzuatlarına göre yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sonucunda ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgi ve dökümanlardan, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği tespit edilen sigortalılarla ilgili olması durumunda, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar aleyhinde asgari ücretin üç katını geçmemek şartıyla sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,

b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek şartıyla sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,

c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için ise aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı çalışan başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması hâlinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

idari para cezası uygulanır.

Uygulaman Başlayacağı Pilot İl Hangisidir?

Uygulamaya Türkiye’de ilk olarak Kırşehir ilinde başlanacaktır. Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç) için 1 nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliğinin uygulanmasına, Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanacaktır.

Buna göre Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler Kırşehir ili dışında istihdam edilmekle birlikte bizzat Kırşehir ilinde ücret ödemeleri veya tahakkuku yapılan çalışanların söz konusu ödemeler üzerinden tevkif edilen vergiler ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.

Bununla beraber Kırşehir ilinde çalıştırılmakla birlikte birlikte maaş ödemesinin veya bu maaşın tahakkukunun farklı bir ilde yapıldığı personelin bu ödemeler üzerinden kesilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ