2016 YILI İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ YAPMAYAN VE TİCARET SİCİLİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİNİ TESCİL ETTİRMEYEN FİRMALARA CEZA UYGULANMASINA BAŞLANIYOR.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih ve E00023914863  sayılı yazısında, “bağımsız denetime tabi olduğu halde denetimlerini gerçekleştirmedikleri tespit edilen şirketlerin, belirtilen yıllara göre denetçilerini seçmelerini, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmelerini, internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri, denetime tabi olduğu halde denetlettirilmemiş finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun düzenlenmemiş hükmünde sayılacağı göz önünde bulundurularak, bu şirketlerin denetimine yönelik Kanuni zorunluluk yerine getirilinceye kadar ticaret siciline ilişkin taleplerinin yerine getirilmemesi gerektiği hususu bildirilmiştir” ihtarı;

2016 yılına ait bağımsız denetçi seçimine ilişkin alınacak genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesi gerektiği,
yasal yükümlülüğün 30 gün içerisinde yerine getirilmesi, tescilden kaçınma için haklı bir sebep bulunduğu yönünde bir iddia var ise bu sebebin açık ve ispata elverişli delilleriyle bildirilmesi aksi takdirde TTK.’nun 33 maddesi gereğince işlem yapılacağı hususu da belirtilmek suretiyle şirketlere gönderilmektedir.

Türk Ticaret Kanunun 33.Maddesine göre kesilecek cezalar aşağıdaki gibidir. 

TTK Madde 33

2. Tescile davet ve ceza 

MADDE 33- (1) Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır. [1]

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz.

[1]     6335 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile ikinci fıkra değiştirilmiştir. 2 nci fıkranın değişiklikten önceki hali şöyleydi; ‘‘Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idari para cezasıyla cezalandırılır.’’

 

 


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ