6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

17 Mayıs 2020 Tarihli ve 31130 Sayılı Resmi Gazete Yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 Üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlüğe girmiştir.

 

İlgi tebliğ ile Sermaye şirketlerinde Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtım esasları, Kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar, Bakanlıktan uygun görüş alınması ve Esas alınacak finansal tablolar hakkında detaylı bilgiler mevcuttur.

 

Tebliğin Üçüncü bölüm 7. Maddesinde belirtildiği üzere Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolar esas alması gerekmektedir.

 

İlgili Tebliğ İçin Tıklayınız


BU HABERİ SOSYAL MEDYA DA PAYLAŞ